Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.2  Aktywne i zdrowe starzenie się, Poddziałanie 8.2.1 Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez osoby w wieku aktywności zawodowej

 

Partner wiodący: Gmina Miasto Kielce / Miejski Urząd Pracy w Kielcach

Partner: PZU Zdrowie S.A. Oddział Centrum Medyczne Artimed w Kielcach

 

Okres realizacji: 01.09.2020 – 31.12.2021

Wartość Projektu: 360 668,75 zł w tym dofinansowanie z UE: 324 596,75 zł

 

Cel główny projektu: Przeciwdziałanie przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy przez pracowników MUP Kielce, w wieku aktywności zawodowej i wzmocnienie profilaktyki zdrowotnej poprzez ich udział w badaniach profilaktycznych, konsultacjach, edukacji, działaniach na rzecz aktywności ruchowej oraz ochrony narządu ruchu i stanu zdrowia.

 

W ramach projektu dla uczestników/czek przewiduje się:

  • pakiet świadczeń zdrowotnych,
  • konsultacje ze specjalistami medycznymi,
  • edukację w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych, radzenia sobie ze stresem i problemami zawodowymi,
  • działania na rzecz ochrony narządów ruchu i stanu zdrowia.

 

Uczestnicy projektu:

42 osoby (33 kobiety i 9 mężczyzn), w tym 21 osób po 50 roku życia (14 kobiet i 7 mężczyzn) zatrudnione
w Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach na umowę o pracę, zamieszkujące na terenie województwa świętokrzyskiego, w wieku aktywności zawodowej, z uwzględnieniem osób posiadających stopień niepełnosprawności, które są zainteresowane z własnej inicjatywy przeciwdziałaniem przedwczesnemu opuszczaniu rynku pracy poprzez udział w Projekcie.

Szczegółowe informacje w biurze projektu:

Miejski Urząd Pracy w Kielcach

ul. Karola Szymanowskiego 6 pokój 101

tel. 41 340 60 78

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn